Cảm ơn bạn đã sử dụng website 3D MAPS thuộc quyền sở hữu của TOÀN DŨNG MEDIA. Khi chính sách này đề cập đến "3D MAPS", "TOÀN DŨNG MEDIA", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi", nó đề cập đến việc công ty TOÀN DŨNG MEDIA chịu trách nhiệm về thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

CÁC THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

1.CÁC THÔNG TIN MÀ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

Các thông tin sau được chúng tôi lưu trữ khi bạn cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ từ TOAN DUNG MEDIA VRTOURS.VN

- Thông tin tài khoản. Khi bạn đăng ký một Tài khoản tại VRTOURS.VN, chúng tôi yêu cầu một số thông tin nhất định như tên, địa chỉ email và ngày sinh của bạn.

- Thông tin cá nhân. Để sử dụng các tính năng nhất định trên VRTOURS.VN, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hoàn tất tiểu sử, có thể bao gồm địa chỉ, số điện thoại và giới tính của bạn. Một số phần của tiểu sử của bạn (như ảnh tiểu sử, họ tên) là một phần của trang tiểu sử công khai của bạn và sẽ hiển thị công khai cho người khác.

- Thông tin liên quan đến xác thực khác. Để giúp tạo và duy trì môi trường đáng tin cậy, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng (như ảnh giấy tờ căn cước được chính phủ phê duyệt) hoặc thông tin xác thực khác.

- Thông tin thanh toán. Chúng tôi thu thập thông tin tài chính của bạn (như tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn) khi bạn sử dụng Dịch vụ thanh toán để xử lý thanh toán.

2. CÁC THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TOAN DUNG MEDIA VÀ VRTOURS.VN

Các thông tin sau được chúng tôi lưu trữ khi bạn sử dụng dịch vụ từ TOÀN DŨNG MEDIAVRTOURS.VN

- Thông tin sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin về các tương tác của bạn với VRTOURS.VN, , chẳng hạn như các trang hoặc nội dung mà bạn xem, lịch sử tìm kiếm và một số thông tin khác.

- Thông tin về địa điểm. Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn khi bạn cung cấp như địa chỉ IP, mã vùng hoặc thông tin từ GPS trên điện thoại của bạn, để có thể hướng dẫn bạn trong quá trình sử dụng tốt hơn.

- Thông tin giao dịch. Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến các giao dịch của bạn trên Nền tảng Airbnb, bao gồm ngày và giờ, số tiền phải trả và các chi tiết giao dịch liên quan khác.

- Cookies và các công nghệ tương tự. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác, chẳng hạn như web beacon, pixel và định danh trên điện thoại di động.

3. CÁC THÔNG TIN TỪ BÊN THỨ 3

Các thông tin sau được chúng tôi lưu trữ khi bạn sử dụng dịch vụ từ TOÀN DŨNG MEDIAVRTOURS.VNthông qua bên thứ 3 hoặc ngược lại.

- Các dịch vụ bên thứ ba. Nếu bạn liên kết, kết nối hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn với dịch vụ của bên thứ ba (ví dụ: Facebook, WeChat), dịch vụ của bên thứ ba có thể gửi cho chúng tôi thông tin như đăng ký và thông tin tiểu sử của bạn từ dịch vụ đó. Thông tin này thay đổi và được kiểm soát bởi dịch vụ đó hoặc theo ủy quyền của bạn thông qua cài đặt bảo mật của bạn tại dịch vụ đó.